W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie 1.

cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: 2.

Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny. a.

Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. b.

Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad. c.

Żądać usunięcia wady. d.

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu. 3.

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest 4.

zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Mściwoja II 28A, 83-300 Kartuzy.

Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w 5.

Sklepie.

Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu. 6.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 7.